• Thông tin
  • Bảng giá

Đồng hồ đo Xung(tốc độ)

Đồng hồ đo xung (tốc độ) được sử dụng để thực hiện việc đo và hiển thị các loại tốc độ quay và tần số của máy móc/thiết bị trong công nghiệp.