• Thông tin
  • Bảng giá

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI:

Tiếp điểm phụ
LAD8N02 Tiếp điểm phụ 2NC cho khởi động từ LC1D
LAD8N11 Tiếp điểm phụ 1NO + 1NC cho khởi động từ LC1D
LAD8N20 Tiếp điểm phụ 2NO cho khởi động từ LC1D
LADN01 Tiếp điểm phụ 1NC cho khởi động từ LC1D
LADN02 Tiếp điểm phụ 2NC cho khởi động từ LC1D
LADN04 Tiếp điểm phụ 4NC cho khởi động từ LC1D
LADN10 Tiếp điểm phụ 1NO cho khởi động từ LC1D
LADN11 Tiếp điểm phụ 1NO + 1NC cho khởi động từ LC1D
LADN13 Tiếp điểm phụ 1NO + 3NC cho khởi động từ LC1D
LADN20 Tiếp điểm phụ 2NO cho khởi động từ LC1D
LADN22 Tiếp điểm phụ 2NO + 2NC cho khởi động từ LC1D
LADN31 Tiếp điểm phụ 3NO + 1NC cho khởi động từ LC1D
LADN40 Tiếp điểm phụ 4NO cho khởi động từ LC1D
LADR0 Tiếp điểm thời gian 1NO + 1NC off delay 0.1…3s
LADR2 Tiếp điểm thời gian 1NO + 1NC off delay 1…30s
LADR4 Tiếp điểm thời gian 1NO + 1NC off delay 10…180s
LADS2 Tiếp điểm thời gian 1NO + 1NC on delay 1…30s
LADT0 Tiếp điểm thời gian 1NO + 1NC on delay 0.1…3s
LADT2 Tiếp điểm thời gian 1NO + 1NC on delay 1…30s
LADT4 Tiếp điểm thời gian 1NO + 1NC on delay 10…180s
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ