Aptomat MCCB Chint

– NXM 2P dòng định mức 25A đến 250A, dòng cắt 25kA đến 36kA.

– NXM 3P dòng định mức 25A đến 1600A, dòng cắt 25kA đến 50kA.

– NXM 4P dòng định mức 25A đến 1600A, dòng cắt 25kA đến 50kA.