Aptomat MCB Chint

– NXB-63 1P, 2P, 3P, 4P dòng định mức 6A đến 63A, dòng cắt 6kA.

– NXB-63H 1P, 2P, 3P, 4P dòng định mức 6A đến 63A, dòng cắt 10kA.

– NXB-125 1P, 2P, 3P, 4P dòng định mức 63A đến 125A, dòng cắt 10kA.

– NB1-63 1P, 2P, 3P, 4P dòng định mức 6A đến 63A, dòng cắt 6kA.

– NB1-63H 1P, 2P, 3P, 4P dòng định mức 6A đến 63A, dòng cắt 10kA.

Trang 1 trên 212