• Thông tin
  • Bảng giá

Diod, -40~90°C
Dùng cho seri FOX-…1004