• Thông tin
  • Bảng giá

RƠ LE TRUNG GIAN

● Loại phổ biến với dòng điện từ 3 đến 10A

● Đèn LE báo trạng thái của Rơ le (theo loại)

● Đấu nối trên đế cắm NJX-13FW JQX-10F JQX-13F JZX-22F JTX JMK-I Rơ le trung gian (Miniature relay) Dòng (A) Thông số Mã hàng Đơn giá LOẠI NJX-13FW (Không đèn) & NJX-13FWD (có đèn) 10 AC 6, 12, 24, 36, 48, 110, 127, 220, 380V DC 5, 6, 12, 24, 36, 48, 110, 127, 220V NJ-13FW/2Z 59,000 5 NJ-13FW/2ZS 59,000 5 NJ-13FW/3ZS 65,000 3 NJ-13FW/4ZS 71,000 10 NJ-13FWD/2Z 68,000 5 NJ-13FWD/2ZS 68,000 5 NJ-13FWD/3ZS 75,000 3 NJ-13FWD/4ZS 82,000 LOẠI JQX-10F 10 AC 6, 12, 24, 36, 48, 110, 127, 220, 380V DC 5, 6, 12, 24, 36, 48, 110, 125, 220V JQX-10F/2Z 58,000 10 JQX-10F/3Z 68,000 LOẠI JQX-13F (Không đèn) & JQX-13F (có đèn) 10 AC 6, 12, 24, 36, 48, 110, 127, 220, 380V DC 5, 6, 12, 24, 36, 48, 110, 125, 220V JQX-13F/2Z 40,000 10 JQXD-13F/2Z 50,000 LOẠI JZX-22F (Không đèn) & JZX-22FD (có đèn) 5 AC 6, 12, 24, 36, 48, 110, 127, 220, 380V DC 5, 6, 12, 24, 36, 48, 110, 127, 220V JZX-22F/2Z 36,000 5 JZX-22F/3Z 40,000 3 JZX-22F/4Z 44,000 5 JZXD-22F/2Z 40,000 5 JZXD-22F/3Z 44,000 3 JZXD-22F/4Z 46,000 LOẠI JTX 10 AC 6, 12, 24, 48, 110, 220, 380V DC 6, 12, 24, 36, 48, 110, 220V JTX-2C 63,000 10 JTX-3C 75,000 LOẠI JMK-I 10 AC 6, 12, 24, 48, 110, 220, 380V DC 6, 12, 24, 36, 48, 110, 220V JMK-I/2P 58,000 10 JMK-I/3P 69,000 CZT08A-01 CZY08B-01 CZY11B CZY14B CZF08A CZF11A Đế rơ le trung gian (Socket for miniature relay) Phù hợp với rơ le loại Mã hàng Đơn giá NJX-13FW(D)/2Z JQX-13F(D)/2Z CZT08A-01 14,000 NJX-13FW(D)/2ZS JZX(D)-22F/2Z CZY08B-01 17,000 NJX-13FW(D)/3ZS JZX(D)-22F/3Z CZY11B 18,000 NJX-13FW(D)/4ZS JZX(D)-22F/4Z CZY14B 21,000 JQX10F/2Z JTX-2C JMK2P-I/2P CZF08A 10,000 JQX10F/3Z JTX-3C JMK2P-I/3P CZF11A 14,000

Liên hệ
Liên hệ